Konkurs dotacyjny

Dom Kultury ŚWIT w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy zaprasza do udziału  w konkursie dotacyjnym na działania lokalne w zakresie edukacji kulturalnej.

I Cel konkursu

Celem konkursu jest aktywizacja uczestnictwa w życiu kulturalnym oraz promowanie i rozwój potencjału wolontariuszy.

II Kto może złożyć wniosek?

 • O dofinansowanie mogą ubiegać się pełnoletnie osoby fizyczne działające na rzecz mieszkańców Warszawy o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Jedna osoba może zgłosić maksymalnie dwa projekty.

III Jak złożyć wniosek?

 • Wnioskodawcy zobowiązani są do uzupełnienia formularza zamieszczonego na stronie dkswit.com.pl w zakładce projekty – konkurs dotacyjny.
 • Wniosek powinien być podpisany przez autora projektu.
 • Wniosek należy złożyć w wersji papierowej do 7 listopada 2018 roku w sekretariacie DK ŚWIT, piętro I, pokój nr 30, od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 19.00.
 • Wniosek powinien znajdować się w zamkniętej papierowej kopercie z dopiskiem

„Wniosek do konkursu na minigrant – DK ŚWIT”

IV Termin realizacji projektu

Projekt należy zrealizować w terminie od 14 do 25 listopada 2018 roku.

 1. Kwota wsparcia finansowego to 2 000,00zł. Nie jest wymagany wkład własny.
 2. Projekt musi być realizowany na terenie m.st. Warszawy ze szczególnym uwzględnieniem siedziby Domu Kultury ŚWIT i we ścisłej współpracy z koordynatorem z ramienia DK ŚWIT.
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 9 listopada 2018 r.

V Dotacja nie może zostać przeznaczona na:

 • honorarium koordynatora projektu. Projekt jest realizowany na zasadzie wolontariatu,
 • przedsięwzięcia, które są dofinansowane z innych źródeł,
 • działalność gospodarczą projektodawców,
 • wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie,
 • działalność polityczną lub religijną,
 • działalność niezgodną ze Statutem DK ŚWIT.

VI Ocena wniosków

 • Wniosek jest oceniany pod względem formalnym – zgodność z wymogami regulaminu oraz merytorycznym.
 • Kryteria oceny merytorycznej
Czy działania służą realizacji celu projektu? 0 – 5 pkt.
Czy działania są realne do wykonania? 0 – 5 pkt.
Innowacyjność projektu 0 – 5 pkt.
Spójność projektu – czy zakładane działania są adekwatne do kosztów? 0 – 5 pkt.
Czy działania angażują społeczność lokalną? 0 – 5 pkt.

 

VII Umowa

 • Z wolontariuszem – koordynatorem projektu zostanie podpisane stosowne porozumienie określające zakres działań koordynatora – wolontariusza.

VIII Sprawozdanie

 • Sprawozdanie merytoryczno – finansowe składa koordynator projektu – wolontariusz wraz z wyznaczonym koordynatorem z ramienia DK ŚWIT.
 • Sprawozdanie należy złożyć do 15 grudnia 2018 roku.

 

Załączniki do Regulaminu

 1. Wniosek o dofinansowanie – załącznik nr 1.
 2. Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich – załącznik nr 2.
 3. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 3.
 4. Sprawozdanie – załącznik nr 4.

 

Informacji o konkursie udzielają –  Agata Kubrak, akubrak@dkswit.com.pl, tel. 22 811 01 05 wew. 112, 103, Emilia Bartkowska, ebartkowska@dkswit.com.pl, tel. 22 811 01 05 wew. 116.

Regulamin

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego