KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych Uczestników zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich, także ich rodziców/opiekunów oraz o przysługujących im prawach z tym związanych.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy ul. Wysockiego 11, 03-371 Warszawa.
2. W Domu Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@dkswit.com.pl lub pisemnie na adres Domu Kultury „Świt” wskazany w ust. 1 powyżej.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit b RODO w celach związanych z wykonaniem zawartej umowy,
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Domu Kultury „Świt”,
c) art. 6 ust. 1 lit f RODO w związku z prawnie uzasadnionym interesem Domu Kultury „Świt” polegającym na dochodzeniu lub ochroną przed roszczeniami,
d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z udzielona zgodą.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
b) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dom Kultury „Świt” w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy,
c) podmioty, które zawarły umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z Domem Kultury „Świt”.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych ;
g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w przypadkach, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) , przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie uzyskanej od Państwa zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. Podanie przez Państwo danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy, a ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości jej zawarcia.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwo danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
11. Decyzje nie będą podejmowane, w oparciu o Państwa dane osobowe, w sposób zautomatyzowany, a Państwa dane osobowe nie będą profilowane.

Dostępność strony

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego