Arthouse Kołowa

ARTHOUSE Kołowa to modernizowany kompleks przy ul. Kołowej 18, który po dawnym GKP odbudowuje zaufanie mieszkańców. Teren z nakazami rozbiórek stwarza przestrzeń na różne aktywności mieszkańców. Przy udziale lokalnej społeczności tworzy się nowa oferta na mapie Targówka Mieszkaniowego w zakresie sportu, edukacji artystycznej, animacji społecznej, zajęć rekreacyjnych oraz przestrzeń na wydarzenia artystyczne. To inicjatywa Domu Kultury ŚWIT, która  powstaje we współpracy z Urzędem Dzielnicy Targówek na odzyskanym w paździeniku terenie.

Celem ARTHOUSE jest zapewnienie przy Kołowej 18 możliwości rozwoju blisko domu mieszkańcom dzielnicy szczególnie  Targówka Mieszkaniowego. Dotychczasową funkcję  sportową tej przestrzeni rozszerzono o strefy rekreacji i kultury.  Jest to otwarta przestrzeń (ok. 32 tys. m2) tworzona
z myślą o mieszkańcach. Chcemy integrować lokalną społeczność i realnie ją wspierać
w rozwijaniu różnych  pasji.

Jesteśmy przekonani, że to właśnie #TuMieszkaKultura. Program ARTHOUSE_Kołowa ukierunkowany będzie  na potrzeby wszystkich grup wiekowych. Prowadzona z mieszkańcami diagnoza potrzeb dla tego miejsca pozwoliła nadać jej nowe funkcje. I tak, w wyniku podejmowanych inwestycji, powstaną przy Kołowej strefy: sportowa, kulturowa, aktywności terenowych, z nowym zapleczem socjalnym, budynkami i pomieszczeniami na sale warsztatowe, kawiarnią, sklepikiem oraz przygotowaną infrastrukturą doprowadzenia wydarzeń plenerowych.  Przełom roku to prace nad projektami architektonicznymi dla całego terenu. Do wiosny 2023 mieszkańcy będą korzystać z przebudowanych już dwóch boisk, pumptrucku, toru przeszkód typu runmageddon, sal zajęciowych i przestrzeni plenerowej oraz Miejsca Aktywności Lokalnej przy Kołowej 18.

W dniu 4 listopada 2021. DK ŚWIT (zarządca terenu) podpisał Umowę w wyniku zakończonego przetargu na opracowanie dokumentacji projektowej dla terenu. Termin wykonania przedmiotu Zamówienia to 230 dni.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.
Zamówienie obejmuje opracowanie dla całego zamierzenia:

  • dwóch koncepcji projektowych do wyboru przez Zamawiającego;
  • projektu zagospodarowania terenu;
  • projektu architektoniczno – budowlanego;
  • projektów wykonawczych dla poszczególnych elementów zagospodarowania terenu wraz z:
    • opracowaniami kosztorysowymi i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją projektową.

Powierzchnia terenu do zagospodarowania to ok. 31 300 m2. Zamierzenie inwestycyjne zakłada podział obiektu na dwa sektory:

  • część wschodnia jako sektor kulturowo – wypoczynkowy,
  • część zachodnia i centralna jako sektor sportowo – rekreacyjny z naciskiem na aktywny wypoczynek.

W projekcie uwzględnić należy warunki zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu skweru Stefana Wiecheckiego “Wiecha”  zatwierdzonym Uchwałą nr LXII/1674/2018 Rady m.st. Warszawy z 1 marca 2018 r. Wstępne założenia projektowe przewidują zagospodarowanie terenu z podziałem na następujące strefy funkcjonalne: wejściowa, sportowa (dwa boiska, jedno naturalne, nad sztucznym czasowe zadaszenie, zaplecze szatniowo – sanitarne, parkingu ogrodzonego, wypoczynkowa, rekreacyjna, aktywności terenowych, kulturowa, zabaw dla dzieci, dzikiej zieleni. Pełna dokumentacja z Programem Funkcjonalno – Użytkowym: https://bip2.dkswit.com.pl/index.php/przetargi/

Co z istniejącą zabudową:

Teren został częściowo oczyszczony z zabudowy, decyzją rozbiórkową Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Planowane jest wykonanie rozbiórek trybun sportowych przed samą modernizacją boisk. Nakazy rozbiórek wystawiono na 9 budynków. Część już rozebrano zimą 2020r., do rozbiórki na jesień 2021 r. przewidziano  budynek „U piłkarzy”. Na 2022r. przełożono rozbiórki: sklepiku ogólnospożywczego, lokalu gastronomicznego– dawnego kebabu.

Na przejętym terenie znajduje się kompleks boisk, który do czasu prac modernizacyjnych zarządca będzie udostępniać (dwa boiska, piłkochwyty z oświetleniem). W rok od przejęcia z boisk korzystają dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe, kilka klubów piłki nożnej, sekcje frisbee oraz rugby. DK ŚWIT w kwietniu 2021., a następnie
w październiku 2021 uzyskał pozytywną weryfikację od Komisji Licencyjnej Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej dopuszczając boisko przy Kołowej 18 do rozgrywek klas B oraz rozgrywek młodzieżowych
w kat.D1, D2, E1, E2, F1, F2.

Budynek zlokalizowany w południowo – wschodnim narożniku działki przeznacza się
do pozostawienia, przebudowy i termomodernizacji z zachowaniem dotychczasowego układu pomieszczeń, za wyjątkiem przebudowy wejścia, likwidując bariery architektoniczne.
W istniejącym w bryle budynku samodzielnym mieszkaniu, z odrębnym wejściem, planuje się utworzenie i przekazanie do użytku mieszkańców MAL- Miejsce Aktywności Lokalnej.
Zakres planowanych prac na całego budynku to kompleksowa termomodernizacja całego budynku. Przetarg i rozpoczęcie przełom 2021/2022). W budynku przy ul. Kołowej 18 planuje się wykonać: ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie podłogi na gruncie w sali ćwiczeń. Zmodernizowany zostanie system grzewczy Na potrzeby ogrzewania zamontowany zostanie układ gazowej absorpcyjnej pomy ciepła powietrze/woda, wykonana zostanie niskoparametrowa instalacja grzewcza oraz dla sali ćwiczeń ogrzewanie powietrzne z wykorzystaniem sprężarkowej pompy ciepła powietrze.

Szczegółowy harmonogram prac inwestycyjnych zostanie przekazany do publicznej informacji na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej na przełomie 2021/2022 roku.

Zapraszamy do śledzenia profilu facebook ARTHOUSE_kolowa. Przy głównych wejściach znajdują się tablice informacyjne i inne nośniki z bieżącymi informacjami i regulaminem obiektu.

Zachęcamy do kontaktu z Koordynatorką miejsca, Anną Madejską: adres e-mail: amadejska@dkswit.com.pl tel. 571 225 500.

Współpracę z klubami, w tym grafik treningów i meczy koordynuje Edyta Ziółkowska, e-mail: eziolkowska@dkswit.com.pl, tel. 571 225 514.

Zapraszamy także kluby do zapisania się na informator mailowy (miesięczna informacja z postępu prac), wysyłając mail: eziolkowska@dkswit.com.pl.
W temat proszę wstawić: zamawiam newsletter_Kołowa.

Wystawa: 365 dni Kołowej

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego