Drodzy sąsiedzi, drogie sąsiadki,

zalega Wam coś w domu, co możecie puścić w obieg? Nie wiecie, co z tym zrobić? Nie martwcie się – przyjdźcie na Pchli Targ! Odbędzie się on w ramach Święto Plonów – Sąsiedzki piknik na Bródnie 21 września w godzinach 13:00-18:00.

Regulamin wydarzenia plenerowego „Pchli Targ ”
21.09.2019 r.

I. Informacje ogólne
1. Organizatorem wydarzenia plenerowego pn. „Pchli Targ 2019” jest Dom Kultury „Świt”
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy w Warszawie ul. Wysockiego 11 03-371 Warszawa,
nr telefonu: 22 811 01 05 .
2. Pchli Targ odbędzie się 21 września 2019 roku w parku obok Domu Kultury „Świt”
w godzinach: 13:00 – 18:00.
3. Celem Pchlego Targu jest umożliwienie sprzedaży lub wymiany przez osoby prywatne rzeczy używanych bądź niepotrzebnych.
4. Przez osoby prywatne, o których mowa w ust. 3, należy rozumieć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie określonym w ust. 3.

II. Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem, aby zostać Uczestnikiem – Wystawcą na Pchlim Targu jest: zapoznanie się
z Regulaminem wydarzenia plenerowego pn. „Pchli Targ”.
2. Zakaz udziału w Pchlim Targu dotyczy: osób wystawiających środki odurzające, napoje alkoholowe, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, ewentualnie inne niebezpieczne przedmioty lub narzędzia, a także osób używających przedmiotów uniemożliwiających identyfikację jak np. kominiarki i osób zachowujących się agresywnie, bądź pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających.
3. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie.
4. Katalog przedmiotów, które mogą być wystawione podczas Pchlego Targu zawiera: książki, płyty, zabawki dla dzieci, wyroby dekoracyjne, biżuterię, drobne rękodzieło.
5. Wyklucza się towary nielegalne, niebezpieczne, żrące, o nieprzyjemnym zapachu, niedopuszczone do handlu i ekspozycji na podstawie przepisów prawa oraz zwierzęta.
Wykluczeniu podlegają również przedmioty propagujące faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa, propagujące nienawiść na tle różnic narodowościowych,
etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

III. Organizacja
1. Uczestnicy zorganizują swoje stanowiska samodzielnie na terenie parku przylegającego do Domu Kultury „Świt” w miejscu wskazanym przez Organizatora.
2. Organizator ma prawo do wyłączenia ze stoiska artykułu, który według Organizatora jest niezgodny z charakterem Pchlego Targu.
3. Wystawca we własnym zakresie przygotowuje miejsce ekspozycji sprzedawanych przedmiotów, np. koc lub stolik, krzesło, prowizoryczne zadaszenie, ewentualnie parasol.
4. Po zakończeniu działalności stoiska Uczestnik zobowiązany jest do uprzątnięcia zajmowanego miejsca i posprzątania odpadów w jego obrębie. Odpady muszą być wyrzucane wyłącznie do przeznaczonych do tego pojemników.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wystawianych przedmiotów przed,
po i w trakcie trwania Pchlego Targu.
6. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane kradzieżą, wandalizmem, działaniem sił przyrody i innymi przyczynami losowymi.
7. W przypadku niestosowania się Uczestnika do postanowień Regulaminu, Organizator może zdecydować o wykluczeniu Uczestnika z Pchlego Targu.
8. Wykonywanie postanowień ww. Regulaminu powierza się Organizatorowi, który współpracuje ze Strażą Miejską i Policją.

Zakupy dofinansowano ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej:
- Zakup projektora cyfrowego (2018)
- Modernizacja aparatury kinowej wraz z elementami widowni Kina ŚWIT (2016)
- Modernizacja ekranu kinowego i powiększenie macierzy serwera Doremi (2014r.)
- Modernizacja nagłośnienia Kina "Świt" (2013r.)
- Modernizacja systemu sprzedaży i rezerwacji biletów w Kinie „Świt” (2012r.)
Zakup cyfrowej konsolety sterowania dźwiękiem dofinansowano
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego